Przetargi.pl
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi

Gmina Czudec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-120 Czudec, ul. Starowiejska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 71 72 100 , fax. 17 71 72 131
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czudec
  ul. Starowiejska 6
  38-120 Czudec, woj. podkarpackie
  tel. 17 71 72 100, fax. 17 71 72 131
  REGON: 69058217000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czudec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w nadwoziu bus 9-cio osobowy, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., charakteryzującego się parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ. 1.2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Urzędu Gminy w Czudcu, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6. 1.3. Wykonawca zapewni obsługę serwisową w odległości maksymalnej do 100 km od siedziby Zamawiającego, na zakupiony samochód w okresie gwarancyjnym oraz dostawę części zamiennych do zaproponowanego samochodu. 1.4. Samochód musi posiadać książkę gwarancyjną w języku polskim oraz książkę obsługi w języku polskim. 1.5. Oferowany samochód powinien być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń i użytkowania, bez wad jakościowych i ilościowych. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód nie spełnia tego wymogu, zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia pojazdu wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 1.6. Samochód po zabudowie powinien posiadać homologację Ministerstwa Infrastruktury jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub opinię techniczną pojazdu stwierdzającą zgodność przystosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z wymogami Ministra Infrastruktury i prawa o ruchu drogowym. Odpis świadectwa homologacji lub opinia przekazana Zamawiającemu przy odbiorze samochodu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach