Przetargi.pl
Zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-552 Baćkowice, Baćkowice
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 868 62 04 , fax. 15 868 62 04
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baćkowice
  Baćkowice 84
  27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 868 62 04, fax. 15 868 62 04
  REGON: 83040981500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://backowice-gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nowy lub Używany mikrobus o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów od 19 do 23 w liczbie 1 szt. Podstawowe wymagane parametry, wymagane wyposażenie i wymagania dodatkowe. Mikrobus powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 110 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32. poz. 262 z 2003r. z późniejszymi zmianami). Mikrobus powinien spełniać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii gwarantującej wysoką jakość wykonania oraz niezawodność eksploatacji w każdej porze roku, a także charakteryzować się niskimi kosztami utrzymania: 1.Mikrobus wyprodukowany w roku nie mniej niż 2015 lub w latach następnych – 2. Silnik - spalinowy, wysokoprężny, zasilany olejem napędowym; - spełniającym normę czystości spalin min. wg Euro – 6; - chłodzony cieczą; - moc powyżej 115 kW; 3. Skrzynia biegów - manualna 4. System hamulcowy dwu obwodowy z retarderem; wyposażony w system ABS/ASR. Hamulce tarczowe na obydwu osiach; 5. Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym; 6. Ogumienie bezdętkowe; 7. Nadwozie autobusów winny spełniać następujące wymagania: - dwoje drzwi z prawej strony autobusu - klimatyzacja fabryczna - pokładowy system audio - radio - firanki przeciwsłoneczne na prowadnicach; - wszystkie szyby, lusterka i reflektory, nie powinny posiadać żadnych pęknięć i zaparowań; - nadwozie nie powinno posiadać odkształceń i uszkodzeń; - fotele pasażerskie rodzaju turystycznego z regulacją oparcia - fotele pasażerów wyposażone w rączki i podłokietniki po zewnętrznych stronach siedzisk oraz pasy bezpieczeństwa - oświetlenie wnętrza pojazdu: indywidualne, nocne, postojowe; - półki na podręczny bagaż - indywidualne panele ze sterowaniem klimatyzacji, oświetlenia oraz nagłośnienia; - elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka; - wnętrze wykończone z tapicerki miękkiej oraz łatwo zmywalnej skaji; 8. Minimalny okres gwarancji: 3 miesiące - na główne podzespoły (silnik z osprzętem, skrzynia biegów z osprzętem, tylny most) 10. Elementy bezpieczeństwa: - ścianka za kierowcą; - luk dachowy z wyjściem awaryjnym/szyberdach; - dodatkowy uchwyt wejściowy w drzwiach rozsuwanych; - oznakowanie o zapięciu pasów; - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na każdym siedzeniu; - poduszka powietrzna kierowcy. 11. Tachograf cyfrowy. 12. Ogranicznik prędkości 100 km/h. 13. Fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem oraz pasem bezpieczeństwa. 12. Przebieg nie większy niż 400 000 km, potwierdzony przez producenta pojazdu lub autoryzowany serwis. 13. Przystosowany do przewozu dzieci, odpowiednie oznakowanie dla pojazdów „szkolnych” przewożących dzieci ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 8 MJ/km EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ/ EMISJA DWUTKLENKU WĘGLA – EURO 6 Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 110 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559 1. Przedmiot zmówienia obejmuje dostawę opisanego w pkt 1 pojazdu wraz z wymaganym wyposażeniem oraz niezbędną dokumentacja, w szczególności dokumentacją dopuszczającą pojazd do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz umożliwiającą dokonanie rejestracji pojazdu. 2. Pojazd oraz całość wyposażenia muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. 3. Na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 3 miesiące. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. 5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia (lub jego części) na nowy wolny od wad. 6. Na materiały i części naprawione lub wymienione nieodpłatnie w ramach napraw gwarancyjnych okres gwarancji biegnie na nowo. 7. Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii pojazdu w okresie gwarancji nie przekraczającym 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 8. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą realizowane bezpłatnie, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego pojazdu. 9. Wykonawca powinien dysponować serwisem umożliwiającym dokonywanie nieodpłatnych przeglądów serwisowych (serwis producenta lub autoryzowany serwis skazany przez Wykonawcę) oraz warsztatem, w którym wykonywane będą naprawy gwarancyjne w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. Stację serwisową oraz warsztat/warsztaty Wykonawca wskaże najpóźniej przed podpisaniem umowy. 10. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne, chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (podział) danego parametru. 11. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: koszt dostawy do Zamawiającego, podatek VAT. 12. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, po zrealizowaniu dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach