Przetargi.pl
Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Powiat Pilski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, aleja Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski
  aleja Niepodległości 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  REGON: 570799480
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D program "Automobilni".3. Pojazd musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Określone w załączniku niektóre wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający żąda złożenia następującego przedmiotowego środka dowodowego: Formularz oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ.Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez wykonawcę do Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach