Przetargi.pl
Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 202 224 , fax. 875 202 225
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
  ul. Wojska Polskiego 12
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 202 224, fax. 875 202 225
  REGON: 79067600400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spolecko.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113600-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA: Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 2. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy) 3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach