Przetargi.pl
zakup materiałów sanitarnych wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazane miejsce na zadanie 42736 Kraków ( garaże nr 21 i 25).

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 623 57 81, 016 623 57 82 , fax. 016 623 57 83
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
  ul. 3-go Maja 80 80
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 623 57 81, 016 623 57 82, fax. 016 623 57 83
  REGON: 43026882400026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzrb.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup materiałów sanitarnych wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazane miejsce na zadanie 42736 Kraków ( garaże nr 21 i 25).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup materiałów sanitarnych według zestawienia wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazane miejsce na zadanie 42736 Kraków (garaże nr 21 i 25). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2/1 i 2/2 do siwz - wzór formularza cenowego. Zamówienie poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 600 zł. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank PKO SA I/O Jarosław, konto nr 49 1240 2571 1111 0000 3345 8254, z dopiskiem Wadium sprawa nr 15/02/D/PN/2010. 5) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty, (zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wniesienia wadium). 6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.03.2010 r., do godz. 9.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wniesienia wadium). Wykonawca, który nie wniesie lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8) Zwrotu wadiów wykonawcom zamawiający dokona niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonaw?ca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzrb.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach