Przetargi.pl
Zakup materiałów elektrycznych wg zestawienia i rysunków wraz z dostawą i rozładunkiem na zadanie 43718 Hrubieszów

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 623 57 81, 016 623 57 82 , fax. 016 623 57 83
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
  ul. 3-go Maja 80 80
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 623 57 81, 016 623 57 82, fax. 016 623 57 83
  REGON: 43026882400026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzrb.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów elektrycznych wg zestawienia i rysunków wraz z dostawą i rozładunkiem na zadanie 43718 Hrubieszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup materiałów elektrycznych wg zestawienia i rysunków wraz z dostawą i rozładunkiem na zadanie 43718 Hrubieszów . Zamówienie poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.900,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty, - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1) Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.: a) warunek spełnią wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia; b) warunek spełnią wykonawcy, którzy załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2) Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) warunek spełnią wykonawcy, którzy załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub przedsta?wią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) warunek spełnią wykonawcy, którzy załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 5) Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. 6) Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający oceni spełnienie warunków zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). 7) Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 8) Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym, że wszystkie oświadczenia oraz załączniki takie jak formularz ofertowy, przekazane lub udostępnione na stronie internetowej przez Zamawiającego, winny być złożone w oryginale.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający żąda złożenia: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć do oferty odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji dla każdego wspólnika, b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp. 2) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzrb.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach