Przetargi.pl
zakup łodzi motorowej z wyposażeniem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5236420 , fax. 089 5273284
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13 13
  10-117 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5236420, fax. 089 5273284
  REGON: 00016238100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup łodzi motorowej z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej, wolnej od wad łodzi motorowej ze znakiem CE poświadczonym deklaracją zgodności dla wód uznanych za żeglowne rejonu 2 (kategoria projektowa c), rok produkcji 2009 z wyposażeniem - zgodny z wymaganiami ok
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 345210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Zamawiający żąda: a)Oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. b)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawia pisemne zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku zamawiający żąda wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzy dostawy odpowiadające rodzajem i wartością ofercie wykonawcy do odpowiedniego zadania. Ocena spełniania wymogów będzie odbywała się na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 3.Ocena spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wypełniony i podpisany załączniki nr 1, b)podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 2, c)wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 3,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancje
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wios.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach