Przetargi.pl
Zakup licencji systemu Splunk i VMware wraz ze wsparciem technicznym

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000001502
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji systemu Splunk i VMware wraz ze wsparciem technicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą licencji (subskrypcji) uprawniającej do użytkowania systemu Splunk i VMware, zwanego dalej oprogramowaniem wraz z wsparciem technicznym: 1) Splunk Enterprise Term License 80 GB/day - 1 szt. 2) Splunk Enterprise Security Term License 20 GB/day - 1 szt. 3) VMware - vCenter Server 7 Essentials (1 instancja) i vSphere 7 Essentials (6CPU), Kontrakt: 4133827330, Konto: 113892481 - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach