Przetargi.pl
Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6165482, 6165469 , fax. 126 165 428
 • Data zamieszczenia: 2021-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6165482, 6165469, fax. 126 165 428
  REGON: 35150530800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi: 1) zadań z zakresu pieczy zastępczej (powiat) dla 26 użytkowników, 2) zadań wsparcia rodziny (zadania gminy) dla 30 użytkowników, 3) Zespołów Interdyscyplinarnych dotyczących przemocy w rodzinie dla 15 użytkowników, 4) usługi komunikacji z klientami za pomocą poczty elektronicznej zintegrowanej z Systemem POMOST na rok 2020 dla 26 użytkowników, 5) Modułu Obsługi Usług Społecznych MOUS – Wariant 2 – usługi opiekuńcze 2 570 użytkowników wraz z jego utrzymaniem od dnia 1 stycznia 20201 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach