Przetargi.pl
Zakup lekkiego samochodu typu pickup z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 66-627 Bobrowice, Bobrowice 70A
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 605 414 784
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowicach
  Bobrowice 70A
  66-627 Bobrowice, woj. lubuskie
  tel. +48 605 414 784
  REGON: 971303674
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyStowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup lekkiego samochodu typu pickup z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup lekkiego samochodu typu pickup z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach. 2. Samochód fabrycznie nowy: rok produkcji 2022 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczno użytkowe) stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w załączniku nr 2 stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 5. Rozwiązania równoważne Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 6. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 PZP., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach