Przetargi.pl
Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łąkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 719 08 74 (76) , fax. 0-42 719 08 75
 • Data zamieszczenia: 2019-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
  ul. Łąkowa 42529
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 0-42 719 08 74 (76), fax. 0-42 719 08 75
  REGON: 47207226400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.zgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - towarowego typu Furgon , spełniającego rolę samochodu specjalnego: lekkiego samochodu specjalnego straży pożarnej, wyposażonego w urządzenia łączności, sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego w ruchu oraz oznakowanego jako pojazd Państwowej Straży Pożarnej -1 sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg załącznika Nr 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach