Przetargi.pl
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP w Otanowie

Ochotnicza Straz Pożarna w Otanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Otanów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 605646515, 609671324 , fax. 957479509
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straz Pożarna w Otanowie
  Otanów 24
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 605646515, 609671324, fax. 957479509
  REGON: 812685736
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp-otanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP w Otanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otanowie. 2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią wymagania minimalne Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania: a. polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.); b. Polskie normy PN-EN 1846-1 PN-EN 1846-2 c. pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143, poz.1002 z późn. Zm.) d. określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia parametrów techniczno-użytkowych; e. urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach krajowych; f. pojazd musi być fabrycznie nowy; g. posiadać, na dzień odbioru techniczno- jakościowego, komplet dokumentów do rejestracji jako pojazd uprzywilejowany - specjalny, pożarniczy. 4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie parametrów techniczno-użytkowych poprzez wypełnienie Załącznika nr 4 do SIWZ. 5. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Termin gwarancji na pojazd, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.1.2 SIWZ, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wyposażenie wynosił minimum 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że ustawowa rękojmia na przedmiot umowy zostanie przedłużona na okres równy okresowi gwarancji jakości. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca: 5.1 „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SIWZ oraz wypełniony Formularz określający wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.2 Oświadczenia wskazane w punkcie V SIWZ. 5.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 9.2 SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ). 5.4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 5.5 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach