Przetargi.pl
Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Bystry
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 94 80 , fax. 87 429 94 80
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  Bystry
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 94 80, fax. 87 429 94 80
  REGON: 28136429900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkbystry.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest „Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych” Kod CPV – 14.21.00.00-6 – Żwir, piasek, kamień kruszony, kruszywa 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Przewiduje się zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem, ze składowisk znajdujących się na terenie Gminy Giżycko z odbiorem transportem własnym Zamawiającego, wg frakcji mieszanka żwirowa kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, kruszywa klasy C50/30. Szacunkowa wielkość zamówienia, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi 12000 ton, piasek płukany 500 ton, a) Zakup kruszywa będzie następował sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia. Zmiana wielkości zamówienia w przypadku zmniejszenia ilościowego materiału nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku zwiększenia ilości materiału cena jego będzie na poziomie podanej w ofercie. c) Przy wycenie zakupu 1 tony kruszywa w celu określenia ceny ofertowej, oferent uwzględnia wszystkie koszty związane z zakupem materiału, załadunku. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. d) Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy WT4 i PN-EN 13242. (według zał. nr 5). e) Wykonawca przed wydaniem materiału zgromadzi przygotowane kruszywo na pryzmie o wielkości min. 500 m3 i dołączy badanie laboratoryjne potwierdzające, że zgromadzony materiał posiada optymalne uziarnienie zgodne z załącznikiem nr 5. f) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żada: zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty) g) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania badań laboratoryjnych dostarczonego kruszywa w przypadku przygotowania materiału niezgodnego z zamówieniem dostawca pokryje koszty związane z badaniem, a za przygotowany towar nie otrzyma zapłaty. h) w przypadku opóźnienia przygotowania kruszywa należytej jakości zostanie naliczona kara pieniężna w wys. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia. i) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia dostawy kruszywa nienależytej jakości. j) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do 30 % wartości zamówienia podstawowego 3. Podwykonawstwo Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną