Przetargi.pl
Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Knyszyn

Gmina Knyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 19-120 Knyszyn, ul. Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 279 971 , fax. 857 279 970
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knyszyn
  ul. Rynek 39
  19-120 Knyszyn, woj. podlaskie
  tel. 857 279 971, fax. 857 279 970
  REGON: 50659088000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://knyszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Knyszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej koparko-ładowarki, używanej na potrzeby Gminy Knyszyn, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn. Maszyna używana, rok produkcji maszyny – nie starszy niż 2015, przebieg nie większy niż 3 500,00 mtg. Koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o Ruchu Drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990). Podstawowe parametry techniczne: silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy o mocy znamionowej od 85 do 100 KM; napęd 4x4; skrzynia biegów półautomatyczna Powershift, cztery biegi w przód, cztery w tył; silnik o mocy znamionowej od 85 KM do 100 KM, wyposażony w Turbo, bez systemu common rail; maksymalny ciężar roboczy z pełnym zbiornikiem paliwa, łyżką przednią i standardową tylną 8100 kg. Pozostałe parametry techniczne dostępne w SIWZ. Stan formalno-prawny: w pełni udokumentowane legalne pochodzenie; koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu; oferowana koparko-ładowarka musi być wolne od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż i dostawa obejmuje koszt zakupionego pojazdu, w tym również koszty transportu pojazdu do wyznaczonego miejsca w ustalonym terminie. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić nieodpłatnie personel Zamawiającego z obsługi pojazdu w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi samochodu wraz ze wszystkimi jego funkcjami. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji mechanicznej na maszynę na okres co najmniej 6 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr: 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie, tytułem: „znak postępowania: Gk.271.5.2019 – wadium”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach