Przetargi.pl
Zakup komputerów przenośnych – laptopów

GMINA BĘDZINO ogłasza przetarg

 • Adres: 76-037 Będzino, 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943162530 , fax. 943162307
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BĘDZINO
  19
  76-037 Będzino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943162530, fax. 943162307
  REGON: 330920529
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów przenośnych – laptopów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych, nieużywanych komputerów przenośnych – laptopów – wraz z systemem operacyjnym, w ilości 40 szt., zapakowanych w oryginalne opakowania. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczony ze wszystkimi elementami pozwalającymi na potwierdzenie legalności ich pochodzenia.Oferowany sprzęt musi:- być wolny od wad technicznych i prawnych,- posiadać wymagane prawem certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania / deklaracje zgodności lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na rynku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach