Przetargi.pl
zakup kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży od lat 7 do lat 24.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 854-90-00 , fax. 061 852-94-72
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej
  ul. Długa 1/2 1/2
  61-848 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 854-90-00, fax. 061 852-94-72
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sk1.am.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży od lat 7 do lat 24.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży od lat 7 do lat 24.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzieleniu zamówienia ubiegać sie mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art 22 ust.1 Pzp -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń, żądanych przez Zamawiającego (SIWZ cz.II, pkt 2), potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceniał będzie Wykonawcę na zasadzie spełnia / nie spełnia Wykonawca, który nie spełni warunków określonych przez Zamawiającego zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.Wykonawcy mogą ubiegać sie o udzielenie zamówienia również na podstawie art.23.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia musi spełnić warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp wyżej wymienionej . Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 wyżej wymienionej ustawy Pzp, zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) usługa w zakresie przedmiotu zamówienia dotycząca kolonii , obóz musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (ustawa z dnia 29.01.1997 r o usługach turystycznych , tekst jednolity. Dz.U.2004 nr 223 poz 2268 i ustawa z 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 155 poz 1095). Wykonawca dołączy do oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych , zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wyżej wymienionymi b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 1, potwierdzą spełnienie warunków wymienionych powyżej poprzez złożenie przez każdego Wykonawcę dokumentów wyżej wymienionych w pkt 2).W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2. Pełnomocnictwo dołączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. 2) lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ cz. II pkt 2 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia . Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące osóob, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności .Z oświadczenia wynikać musi, że dziećmi Zamawiającego w czasie każdego turnusu opiekować się będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz medyczna oświadczenie zał. nr 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca mus i wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100.000,00 zł. przez okres obowiązywania umowy tj . końca sierpnia 2009r.Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca dołączy do oferty polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający ponadto żąda dołączenia do oferty: 1)Złożą oświadczenie , że dziecko ( rodzice lub opiekunowie ) nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z opieką medyczną oraz innych nie podanych w ofercie. 2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (zgodnie z zaleceniem): z ceną, terminem wykonania zamówienia, oraz z informacjami dotyczącymi wykonawcy tj. pełna nazwa (firmy) oraz aktualny adres wykonawcy, nr faxu. 3) Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja - dokument dołączyć do oferty przetargowej) 4) Wykonawca dołączy uzasadnienie zaproponowanej stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tym zakresie. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólna, na podstawie art. 23 warunki określone w pkt. 4 i 5 spełniają łącznie. Na potwierdzenie spełnienia warunków (łącznie) dołączą dokumenty wymienione w pkt. 4 i 5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: atrakcyjność zorganizowanie wolnego czasu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sk1.am.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach