Przetargi.pl
zakup kardiomonitora

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, Jeleniogórska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 380 225 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  Jeleniogórska 4
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 380 225, fax. -
  REGON: 31033800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup kardiomonitora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uzasadnienie do realizacji zadania: ”Zakup kardiomonitora transportowego ” Dotyczy: Ustawa z dnia 2 grudnia 2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 tj ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6A do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała chorobę COVID-19 za globalną pandemię wywołaną wirusem SARS-COV-2. Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r ( dz. U. z 2020r. poz. 491, z późn.zm) na terenie rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz stale zwiększającą się liczbą zachorowań instytucje państwowe wprowadziły szczególne rozwiązania i regulacje, które mają pomóc w realizacji działań minimalizujących zagrożenia dla życia i zdrowia. W tej szczególnej sytuacji podmioty lecznicze, bezpośrednio zaangażowane w walkę z wirusem jak Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, mogą odstąpić od stosowania ustawy PZP, zważywszy na wyjątkowość sytuacji, którą należy kwalifikować jako nadzwyczajną w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach świadczeń przewidzianych w ustawie: • Ustawa z z dnia 2 marca 2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 tj ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6 a do zamówień na usługi lub niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego) Powyższy przepis upoważnia zatem Zamawiającego do stosowania odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,- Prawo zamówień publicznych, ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZPSM.966.395.2020.SK (18) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu znajduje się 30 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 8 miejsc respiratorowych oraz 22 miejsc bez respiratorowych. Zaistniała pilna potrzeba zakupu kardiomonitorów transportowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Kardiomonitor niezbędne są do monitorowania funkcji życiowych pacjentów z COVID-19 tj. SpO2, EKG, temperatura, kapnometrię. Monitorowanie tych funkcji życiowych ułatwia personelowi medycznemu opiekę nad pacjentem. Urządzenie potrzebne jest do przetransportowania pacjenta z oddziału do Pracowni Tomografu Komputerowego celem wykonania zdjęcia płuc, monitorując nadal wszystkie funkcje życiowe Mając na uwadze powyższe zastosowanie w/w trybu, stało się zasadne skorzystanie z tego rozwiązania do realizacji zadania: Zakup kardiomonitora transportowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach