Przetargi.pl
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-080 Bydgoszcz, ul. A. Szwalbego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 212 343 , fax. 523 210 752
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego
  ul. A. Szwalbego 6
  85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 212 343, fax. 523 210 752
  REGON: 27907700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podział na zadania: 1. pozytyw organowy 1 szt., 2. obój (pełen automat) 2 szt., 3. obój (półautomat) 1 szt., 4. akcesoria do obojów 1 komplet, 5. Rożek angielski 2 szt., 6. Ksylofon ze statywem, skrzynią i pokrowcem 1 komplet, 7. Pianino cyfrowe z pokrowcem, statywem i pedałem sustain 2 zestawy. W zakresie zadania nr 1: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 2: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 3: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 4: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 5: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 6: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 7: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferenci, którzy złożą oferty na część 4 zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym rodzaju każdego z akcesoriów celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego. UWAGA! Akcesoriów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych akcesoriów. W przypadku braku dostarczenia wszystkich akcesoriów w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 1.500,00 zł w zakresie zadania nr 1 - 2.000,00 zł w zakresie zadania nr 2 - 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 3 - 600,00 zł w zakresie zadania nr 4 - 1.500,00 zł w zakresie zadania nr 5 - 150,00 zł w zakresie zadania nr 6 - 130,00 zł w zakresie zadania nr 7 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 1020 1462 0000 7002 0336 2340 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 7. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, w sytuacji złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający sugeruje wniesienie wadium dla każdego z zadań na oddzielnym dokumencie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy), b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, c) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną