Przetargi.pl
Zakup imiennych biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej uczniów do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach – Kolonii w roku 2021

Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-120 Wojsławice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 669 102, , fax. 825 669 102
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 30
  22-120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 825 669 102, , fax. 825 669 102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup imiennych biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej uczniów do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach – Kolonii w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizowanie usługi polegającej na dowozie/odwozie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii , wg. wskazanych tras, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych. Liczba biletów miesięcznych imiennych z miejscowości (przystanek - liczba uczniów): a) Trasa 1: Ostrów – 4, Ostrów – Kolonia – 2, Majdan Ostrowski – 14, Czarnołozy – 6, Witoldów (I) - 4. RAZEM 30 b) Trasa 2: Putnowice Wielkie - 16, Wólka Putnowicka – 4, Putnowice – Kolonia – 13, Turowiec – 13, Huta – 34, Krasne – 2.RAZEM 82 c) Trasa 3: Stary Majdan – 6, Kukawka – 6, Witoldów (II) – 2, RAZEM 14 d) Trasa 4: Majdan -9, Nowy Majdan – 17, Rozięcin– 22, Popławy – 6. RAZEM 54. RAZEM: 180
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wojsławicach nr rachunku 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007. Jako tytuł wpłaty należy wpisać „Wadium - Zakup imiennych biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej uczniów do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach – Kolonii w roku 2021” 4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie zezwolenia i licencji na wykonywanie transportu drogowego z zakresie przewozu osób
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.14. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.14, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach