Przetargi.pl
Zakup i wdrożenie Systemu Ekranów Informacyjnych wraz ze sprzętem do jego obsługi w podziale na dwa zadania

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i wdrożenie Systemu Ekranów Informacyjnych wraz ze sprzętem do jego obsługi w podziale na dwa zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest Zakup i wdrożenie Systemu Ekranów Informacyjnych wraz ze sprzętem do jego obsługi w podziale na dwa zadania: 1 Zadanie 1: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Ekranów Informacyjnych. 2 Zadanie 2: Dostarczenie sprzętu komputerowego służącego do obsługi systemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. a) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w przypadku, gdy jest wprowadzającym sprzęt po raz pierwszy na terytorium kraju - zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r. (t.j. Dz. U. 2018., poz. 1466 z póżn.zm.): • musi posiadać wpis do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 701 z późn. zm.)) jako wprowadzający sprzęt. Wykonawca przedstawi potwierdzenie nadania numeru rejestrowego przez Marszałka Województwa. • Wykonawca, który jest zarejestrowany jako wprowadzający sprzęt, zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru rejestrowego (zgodnie z art. 12. ust. 1. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1466 z późn.zm.) • Jeśli Wykonawca nie jest wprowadzającym sprzęt i nie ma obowiązku dokonania wpisu do wyżej wymienionego rejestru przedstawi stosowne oświadczenie w tym zakresie. b) Wykonawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy baterie lub akumulatory - zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 521): • musi posiadać wpis do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art. 49 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 701 z późn.zm.), jako wprowadzający baterie lub akumulatory. Wykonawca potwierdzi posiadanie numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa w stosownym oświadczeniu. • zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru rejestrowego (zgodnie z art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 521)). • Jeśli Wykonawca nie jest wprowadzającym baterie lub akumulatory i nie ma obowiązku dokonania wpisu do wyżej wymienionego rejestru, wypełni stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach