Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa środków i urządzeń do utrzymania czystości do Sądu Okręgowego w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 85 66 004 , fax. 61 85 66 087
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 32 32
  61-745 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 85 66 004, fax. 61 85 66 087
  REGON: 00032385500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa środków i urządzeń do utrzymania czystości do Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego środków i urządzeń do utrzymania czystości, których dokładny wykaz określający rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 1 (formularz cenowy) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 485 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach