Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich (nabiału) do Gminnego Przedszkola w Michałowicach z siedzibą w Regułach oraz Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  REGON: 001189376
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich (nabiału) do Gminnego Przedszkola w Michałowicach z siedzibą w Regułach oraz Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich (nabiału) do Gminnego Przedszkola w Michałowicach, z siedzibą w Regułach zgodnie z ofertą Wykonawcy.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części w celu zawarcia odrębnych umów:Część 1 – produkty mleczarskie (nabiał) - Przedszkole w Michałowicach.Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa żywnościowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach A1do Zaproszenia do negocjacji, stanowiącego jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy (osobny plik).Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie określa projekt umowy stanowiący załącznik do Zaproszenia do negocjacji.Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich (nabiału) do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi zgodnie z ofertą Wykonawcy.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części w celu zawarcia odrębnych umów:Część 2 – produkty mleczarskie (nabiał) - Przedszkole w MichałowicachSposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa żywnościowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku A.2do Zaproszenia do negocjacji, stanowiącego jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy (osobny plik).Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie określa projekt umowy stanowiący załącznik do Zaproszenia do negocjacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach