Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2020/2021.

Gmina Poronin ogłasza przetarg

 • Adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 074 112 , fax. 182 074 192
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poronin
  ul. Józefa Piłsudskiego 5
  34-520 Poronin, woj. małopolskie
  tel. 182 074 112, fax. 182 074 192
  REGON: 49189263000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poronin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2020/2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do dwóch jednostek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2020/2021, tj.: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, adres: ul. św. Anny 1/3, 34-521 Ząb 2) Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem, adres: Suche 115 a, 34-520 Poronin Przewidywana, szacunkowa ilość zamówienia oleju opałowego dla wszystkich jednostek wynosi łącznie 53 000 litrów, w tym: a) 35.000 litrów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie, max ilość jednorazowej dostawy 5.000 litrów, b) 18.000 litrów dla Szkoły Podstawowej w Suchem, max ilość jednorazowej dostawy 2.700 litrów, Koszt dowozu oleju do każdej z jednostek ponosi dostawca. Koszt dowozu powinien być zawarty w cenie za 1 litr. Olej ma spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008). Olej ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1822).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach