Przetargi.pl
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego w OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8848500
 • Data zamieszczenia: 2022-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK
  Plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8848500
  REGON: 145972096
 • Adres strony internetowej zamawiającego: osirtargowek.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego w OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego w OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.Przedmiot zamówienia składa się z III etapów: Etap I: Wykonanie prac projektowych (Dokumentacja techniczna). Etap II: uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w tym warunki przyłączeniowe oraz pozwolenia na budowę. Etap III: Roboty budowlano - montażowe.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji nośnej podtrzymującej ogniwa fotowoltaiczne stanowiącej również zadaszenie trybun. Należy zaprojektować wykonanie konstrukcji. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy w panelach do 110 kWp wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnym okablowaniem, optymalizatorami, systemem zarządzania energią oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Należy zastosować inwerter lub inwertery o łącznej mocy 80kW.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach:1) w pieniądzu2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110)2. Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie.3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy celem kompletności dokumentacji dołączyć do oferty4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej w zakresie wykonania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 100 kWp wraz z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy robota została wykonana należycie i prawidłowo ukończona, przy czym dowodamio których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wartość zamówienia winna być nie mniejsza niż: 500 000 zł brutto, (słownie: pięćset tysięcy złotych).• WYKONAWCA wykaże, dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi w tym co najmniej:1) projektant (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawyz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniomw wyżej wymienionej specjalności;2) projektant (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniomw wyżej wymienionej specjalności;3) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym przy co najmniej 2 lata przy inwestycjach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 100 kWp;4) 1 osoba która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.5) 2 osoby posiadająca kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Osoba z certyfikatem OZE musi być inną osobą niż wymienione wcześniej.6) 2 elektromonterów wykwalifikowanych w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem.Uwagi:1) Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.2) Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżenie, art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach