Przetargi.pl
Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1. Linie krwi do aparatów AK 96, 200 Pakiet nr 2. Linie krwi do aparatów Fresenius 4008/S Pakiet nr 3. Linie krwi do aparatu Fresenius 5008 Pakiet nr 4. Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fresenius 4008S, 5008, DIASAFE plus Pakiet nr 5. Igły do hemodializy Pakiet nr 6. Dializatory do hemodializy Pakiet nr 7. Linie krwi do aparatów Dialog Evolution Light B. Braun Pakiet nr 8. Ultrafiltr płynu dializacyjnego do aparatów do hemodializy Pakiet nr 9. Kwasek cytrynowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony Formularz oferty. 2) Wypełniony Formularz cenowy (dla każdego Pakietu osobno). 3) W celu oceny parametrów technicznych Zamawiający wymaga złożenia próbek zaoferowanego asortymentu w ilości podanej w Załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Próbki należy opisać podając: a) numer pakietu, b) numer pozycji w pakiecie, c) nazwę Wykonawcy, Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak ich złożenia na dzień składania ofert, bądź złożenie niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, lub niezgodnych z produktem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo – cenowej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zamawiający zastrzega, że próbki nie zostaną zwrócone Wykonawcom w związku z ich użyciem podczas testowania. 4) Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu jej bez zastrzeżeń. 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 6) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile są wiadome (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach