Przetargi.pl
zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2478000 w. 115 , fax. 412 478 050
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szymanowskiego 11
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2478000 w. 115, fax. 412 478 050
  REGON: 31147300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.ostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań, podzielonych na 13 pakietów, według opisu zawartego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji: 1) Testy Giardia lamblia 2) Odczynniki różne (RF – latex, SLE – latex, ASO – Latex) 3) Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori w kale (stool antigen) 4) Dzierżawa analizatora immunochemicznego oraz zakup odczynników 6) Odczynniki do identyfikacji szeregów cukrowych oraz szczepów bakterii 7) Podłoża chromogenne do badań przesiewowych 8) Dzierżawa aparatu do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości wraz z zakupem odczynników oraz dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych wraz z zakupem podłóż oraz zakup dodatkowych odczynników: A) Odczynniki oraz podłoża wg procedury mikrobiologicznej dla potrzeb pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą systemu automatycznego do identyfikacji oraz określania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą MIC B) Odczynniki do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań 9) Odczynniki do Pracowni Bakteriologicznej: A) Gotowe podłoża mikrobiologiczne na płytkach B) Testy lateksowe C) Krążki antybiotykowe D) Zestaw krążków do oznaczania mechanizmów oporności E) Krążki do identyfikacji i lekowrażliwości F) Paski nasączone gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC oraz określania mechanizmu oporności G) Szczepy wzorcowe ATCC do oznaczania lekowrażliwości bakterii 10) Surowice do diagnostyki kiły 11) Podłoża do pracowni hodowli prątka gruźlicy 12) Odczynniki do pracowni hodowli prątka gruźlicy 13) Odczynniki do pracowni hodowli prątka gruźlicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach