Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWĘ UNIWERSALNEGO NOŚNIKA TELESKOPOWEGO (KOMPLET) DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3918

Jednostka Wojskowa Nr 3918 ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7472248 , fax. 062 7472248
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 3918
  ul. Wojska Polskiego 71 71
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7472248, fax. 062 7472248
  REGON: 25046690500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16brl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ UNIWERSALNEGO NOŚNIKA TELESKOPOWEGO (KOMPLET) DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3918
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UNIWERSALNY NOŚNIK TELESKOPOWY Z OSPRZĘTEM I WYPOSAŻENIEM (KOMPLET)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424152103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: 12000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych Wadium musi być wniesione w jednej z wybranych form jakie określone są w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w jednej z kilku następujących: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy - nr 23 1010 1469 0046 3313 9120 0000 Narodowy Bank Polski oddział okręgowy Poznań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16brl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach