Przetargi.pl
Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. Szewska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 675 22 55 , fax. 56 676 45 56
 • Data zamieszczenia: 2021-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  ul. Szewska 23
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 675 22 55, fax. 56 676 45 56
  REGON: 87154789900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalchelmza.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 28 pakietów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Granice zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiotowe dostawy, zostały określone w szczegółowym opisie przedmiot zamówienia formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Maksymalną i ocenianą przez Zamawiającego cenę oferty stanowi łączny koszt dostawy danego pakietu w maksymalnym zakresie prawa opcji, określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach