Przetargi.pl
zakup i dostawę aparatury medycznej

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8664000 , fax. 017 8664702
 • Data zamieszczenia: 2010-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8664000, fax. 017 8664702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawę aparatury medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawę aparatury medycznej. Pakiet nr 1 - Zakup i dostawa aparatu EKG KOD CPV 33123200-0 Pakiet nr 2 - Zakup, dostawa i uruchomienie zestawu do testów wysiłkowych z bieżnią KOD CPV 33190000-8 Pakiet nr 3 - Zakup, dostawa i uruchomienie zestawu do treningu na 5 cykloergometrach KOD CPV 33190000-8 Pakiet nr 4 - Zakup , dostawa i uruchomienie defibrylatora KOD CPV 33182100-0 Pakiet nr 5-Zakup, dostawa kolposkopu. KOD CPV33164100-8 Pakiet nr 6- Zakup, dostawa mikroskopów laboratoryjnych KOD CPV 33000000,33261000-7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331232000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach