Przetargi.pl
Zakup i dostawa zaprawionych, kwalifikowanych nasion buraków oraz nasion na poplony

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-116 Dębowa Góra, Żelazna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 01 33 , fax. 46 831 33 19
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
  Żelazna 43
  96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie
  tel. 46 833 01 33, fax. 46 831 33 19
  REGON: 17840009200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzdzelazna.cem.sggw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyodrębniona finansowo jednostka państwowej uczelni wyższej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa zaprawionych, kwalifikowanych nasion buraków oraz nasion na poplony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa zaprawionych, kwalifikowanych nasion buraków oraz nasion na poplony, wskazanych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 i 1A do SIWZ. Kod CPV: 03111000-2 2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkich części zamówienia: Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Gospodarstwo w Chylicach, Chylice Kolonia, ul. Parkowa 9, 96 – 313 Jaktorów. 3. Zamówienie podzielone jest na 6 części (6 zadań) wskazanych w rozdziale IV SIWZ. 1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE 0 TAK 1 • Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 03111000-2 Krótki opis części zamówienia: Zaprawione i kwalifikowane nasiona buraków Wodan Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ • Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 03111000-2 Krótki opis części zamówienia: Zaprawione i kwalifikowane nasiona buraków Bikores Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ • Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 03111000-2 Krótki opis części zamówienia: Nasiona rzodkwi oleistej Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ • Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 03111000-2 Krótki opis części zamówienia: Nasiona gorczycy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ • Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 03111000-2 Krótki opis części zamówienia: Nasiona facelii Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ • Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 03111000-2 Krótki opis części zamówienia: Nasiona gryki Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Termin realizacji zamówienia 1. Zaprawione i kwalifikowane nasiona buraków Wodan Opakowania (50 tysięcy nasion) 17 Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 24 lipca 2020 roku 2. Zaprawione i kwalifikowane nasiona buraków Bikores Opakowania (50 tysięcy nasion) 11 Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 24 lipca 2020 roku 3. Nasiona rzodkwi oleistej Kilogramy 2500 Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 24 lipca 2020 roku 4. Nasiona gorczycy Kilogramy 300 Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 24 lipca 2020 roku 5. Nasiona facelii Kilogramy 500 Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 24 lipca 2020 roku 6. Nasiona gryki Kilogramy 300 Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 24 lipca 2020 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03111000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: a. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 13. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach