Przetargi.pl
Zakup i dostawa z montażem sprzętu, urządzeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w ramach zadania pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich -Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji " przy ulicy Grodkowskiej 54, 48-300 Nysa

Starostwo Powiatowe w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 085 065 , fax. 774 085 065
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Nysie
  Piastowska 33
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 085 065, fax. 774 085 065
  REGON: 53141222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spnysa.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa z montażem sprzętu, urządzeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w ramach zadania pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich -Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji " przy ulicy Grodkowskiej 54, 48-300 Nysa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż wyposażenia sali rehabilitacji w ramach w której wchodzi: - zestaw do terapii integracji sensorycznej, - uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego wraz z osprzętem, - stacjonarny stół rehabilitacyjny, - kolumna rehabilitacyjna, - poręcze rehabilitacyjne do doskonalenia metoryki chodu, - stopnie rehabilitacyjne, - drabinki rehabilitacyjne, - stół do terapi ręki, - materace, - wózek na materace, - rotory kończyń dolnych, - rotory kończyn górnych, - bieżnia rehabilitacyjna z regulowanym kontem pochylenia, - stół do rechabilitacji dzieci metodą Vojty, Bobath, - siedzisko siodłowate, - pozostałe elementy wyposażenia tj: ( kształtki, wałki, klips, półwałki, uprząż wspinaczkowa, drążęk gimnastyczny regulowany, poduszka zabezpieczająca na drabinkę, tablica do koszykówki zawieszana na drabinki, podkładka balansowa, stojak na podkładki balansujące, piłki rehabilitacyjne, kosz na piłki ) w ramach realizowanego projektu pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miasta Nysa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (nr umowy o dofinansowaniu RPOP.10.02.00-16-0045/17 z 30.11.2017 r.) w budynku Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji przy ulicy Grodkowskiej 54, 48-300 Nysa. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż ww. sprzętu. Wszystkie sprzęty i zamawiane przedmioty być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu i być dopuszczone do stosowania w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku od 3 do lat 6 oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży. Wymienione sprzęty oraz przedmioty muszą posiadać́ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz młodzieży szkolnej. Muszą spełniać́ wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać́ oznakowanie CE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE 26 8872 1026 0031 4947 2000 0360. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. 5. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej). 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną