Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyprawek edukacyjnych dla uczestników projektu Nowe Perspektywy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ochotnicze Hufce Pracy Lubuska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3270215, 3284870 , fax. 068 3284871
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Lubuska Wojewódzka Komenda
  ul. Zamenhofa 1 1
  65-186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3270215, 3284870, fax. 068 3284871
  REGON: 00103663200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyprawek edukacyjnych dla uczestników projektu Nowe Perspektywy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyprawek edukacyjnych dla uczestników projektu Nowe Perspektywy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie podzielone jest na 2 części: 1. Zakup i dostawa książek 2. Zakup i dostawa przyborów szkolnych Na część 1 postępowania składają się: 1. Repetytorium gimnazjalisty język polski; Rokicka Mariola; wydawnictwo edukacyjne GREG - 40 szt. 2. Repetytorium gimnazjalisty matematyka; wydawnictwo edukacyjne GREG 40 szt. 3. Streszczenia lektur Gimnazjum; wydawnictwo edukacyjne GREG - 40 szt. 4. Słownik Ortograficzny Ucznia, praca zbiorowa; oprawa miękka; Wydawnictwo Greg -40 szt. 5. Gimnazjum. Powtórka - Test humanistyczny; Anna Rygmaczewska, Olga Mazur - 40 szt. 6. Gimnazjum. Powtórka Test matematyczno-przyrodniczy, Lapis Włodzimierz; Wydawca: Publicat - 40 szt. W przypadku trudności wynikających z braku danej książki, Wykonawca może zaproponować książkę o zbliżonej tematyce. Na część 2 postępowania składają się: 1. Zeszyt w kratkę A5 - 80 kartek brulion - 40 szt. 2. Zeszyt A4 a kratkę - 80 kartek - 40 szt. 3. Karteczki samoprzylepne - 76x76 - 40 szt. 4. Linijka 20 cm - 40 szt. 5. Długopis automatyczny niebieski - 40 szt. 6. Cienkopisy kolorowe (4 szt.) - 40 kpl. 7. Gumka do mazania - 40 szt. 8. Ołówek HB - 40 szt. Zamawiający zastrzega, iż podane ilości są szacunkowe i mogą ulec niewielkim zmianom, do wysokości posiadanych przez Zamawiającego na ten cel środków. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zrealizowane było w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2012 r. Zamówienie należy do starczyć do siedziby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze, przy ul. Zamenhofa 1. W cenie poszczególnych produktów należy także ujęć koszt dostawy. Należności uregulowane zostaną ze środków finansowych przyznanych w rezerwie celowej budżetu państwa w ramach projektu Nowe perspektywy, po przekazaniu ich Zamawiającemu przez dysponenta II stopnia, tj. Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Wykonawca jest zobowiązany wystawić daną fakturę po konsultacji z koordynatorem projektu oraz uwzględnić odroczony termin płatności-przelew w terminie min. 90 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach