Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia PSZOK w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”

Gmina Pietrowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-480 Pietrowice Wielkie, Szkolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32-4198407, , fax. 32-4198407
 • Data zamieszczenia: 2020-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pietrowice Wielkie
  Szkolna 5
  47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie
  tel. 32-4198407, , fax. 32-4198407
  REGON: 54387000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pietrowicewielkie.com.pl; http://www.bip.pietrowicewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia PSZOK w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pietrowicach Wielkich przy ul. Fabrycznej 32, na które składać będą się m.in.: - kontenery stalowe o pojemności 36m3, 12 m3, 7 m3 i 4 m3 w łącznej ilości 11 sztuk, - 14 pojemników z tworzywa sztucznego na odpady mniejsze, - 4 specjalistyczne pojemniki z tworzywa sztucznego na odpady takie jak leki, baterie, akumulatory, lampy i żarówki typu świetlówki, - 6 pojemników z tworzywa sztucznego na rzeczy używane, - 5 sztuk koszopalet, - 3 kosze siatkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach