Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 162 015, , fax. 862 162 015
 • Data zamieszczenia: 2020-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
  ul. Stacha Konwy 11
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 162 015, , fax. 862 162 015
  REGON: 96690000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-lomza.pl/zswio

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach