Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

Gmina Przystajń ogłasza przetarg

 • Adres: 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 319-11-53, 319-11-54, , fax. 34 319-17-32
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przystajń
  ul. Częstochowska 5
  42-141 Przystajń, woj. śląskie
  tel. 34 319-11-53, 319-11-54, , fax. 34 319-17-32
  REGON: 54868900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przystajn.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Przystajni. W ramach projektu przewiduje się: • Zakup i dostawę mebli szkolnych wraz z montażem • Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego • Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych Wszystkie meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne powinny być nowe, nieużywane. Zamówienie dotyczy również wniesienia dostarczonych przedmiotów do ich miejsca przeznaczenie wskazanego przez przedstawicieli Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach