Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia

Przedszkole Samorządowe nr 64 p.n. "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-349 Białystok, ul. Dubois
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 745 30 50 , fax. 85 745 30 50
 • Data zamieszczenia: 2019-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 64 p.n. "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku
  ul. Dubois 12
  15-349 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 745 30 50, fax. 85 745 30 50
  REGON: 20040801900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ps64.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Zamawiającego w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowią załączniki Nr 6-10 do SIWZ 2. Opisy, skład, technologie bądź materiały wskazujące producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie parametrów, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego asortymentu. 3. Wskazane bądź sugerujące opisy nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. Do spełnienia powyższego warunku Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z Formularzem ofertowym specyfikacji/karty charakterystyki produktu – o ile występuje. W takim przypadku wypełnienie opisu oferowanego asortymentu w zestawieniu ilościowym (excel) stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego nie jest wymagalne. 5. Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. pkt. 4 muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 6. Przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – ZESTAW KOMPUTEROWY Cz. 2 – MINI WIEŻA Cz. 3 – PAPIER KSERO Cz. 4 – STÓŁ PRZYŚCIENNY Cz. 5 – TABORET CHROMOWANY 7. Realizacja dostaw będzie dokonywana na podstawie wskazań Zamawiającego w których określony zostanie termin i miejsce dostawy oraz asortyment zamówienia. Zamawiający w szczególności przewiduje dostarczenie określonego zamówienia do trzech wskazanych miejsc odpowiadających lokalizacji pozostałych uczestników przedmiotowego projektu. Z związku z powyższym Zamawiający wymaga wystawienie odrębnych faktur dla każdego podmiotu uczestniczącego w przedmiotowym projekcie. Wszelkie konsekwencje podatkowe leżą po stronie Wykonawcy/-ów. 8. Warunki dostawy: 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem na własny koszt i ryzyko. 2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie zawartej umowy oraz ewentualnych dodatkowych ustaleń bądź wskazówek Zamawiającego, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Zamawiającego, 3) jakiekolwiek zawiadomienie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej lub faxu skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron, 4) Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. 5) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 6) przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) odpowiednich środków transportu; b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c) przeprowadzenia ewentualnej kontroli jakości i zgodności dostarczonego towaru z wymogami Zamawiającego. 9. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 10. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI 21 dni od dnia zawarcia umowy, szczegóły w uzgodnieniu między stronami. Za wyjątkiem cz. 3 Zamówienia, minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru lub innej formy potwierdzenia dostarczonego asortymentu - bez zastrzeżeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach