Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej z wysięgnikiem w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz kompostowni odpadów ulegających biodegradacji na działce 154, obręb Chróścik

INNEKO Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7225385 w. 36 , fax. 95 7225385
 • Data zamieszczenia: 2018-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INNEKO Spółka z o.o.
  ul. Teatralna 49
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7225385 w. 36, fax. 95 7225385
  REGON: 21052365200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.inneko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej z wysięgnikiem w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz kompostowni odpadów ulegających biodegradacji na działce 154, obręb Chróścik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Używana ładowarka teleskopowa nie starsza niż 2013 r o przepracowanej liczbie godzin nie większej niż 6 000 i gwarancja min 2 mc w pełni sprawna Udźwig maksymalny min3000kg. wysokość podnoszenia minimum 6,8 m. Moc silnika minimum 62 KW Urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej – liczba wyprodukowanych maszyn oferowanego modelu/typu min. 20 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43250000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach