Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem - II postępowanie

Gmina Brańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-120 Brańsk, Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 737-50-31 , fax. 085 737-58-04
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brańsk
  Rynek 8
  17-120 Brańsk, woj. podlaskie
  tel. 085 737-50-31, fax. 085 737-58-04
  REGON: 50659013000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Wymagane parametry ładowarki teleskopowej 1. Ładowarka używana, rok produkcji od 2014. 2. Maksymalny przebieg pojazdu: 4000 mtg. 3. Wymagane parametry statyczne i podnoszenia a) minimalny udźwig: 3 600 kg; b) minimalna wysokość podnoszenia: 12 m; c) maksymalna wysokość maszyny: 3,00 m; d) maksymalna szerokość całkowita z oponami: 3,00 m; e) minimalna długość całkowita z oponami przednimi: 6,00 m; f) maksymalna szerokość całkowita z całkowicie rozłożonymi stabilizatorami: 3,00 m; g) maksymalna masa całkowita: 14 000 kg; h) ogumienie: 4 koła z oponami diagonalnymi – przemysłowymi, budowlanymi. 4. Wymagane parametry napędu i kabiny a) napęd maszyny na dwie osie, 4x4; b) kabina operatora zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 5. Wymagane wyposażenie dodatkowe a) przednie i wsteczne światła robocze; b) sygnalizacja dźwiękowa, c) preferowany jeden producent silników, mostów napędowych i skrzyni biegów; d) gaśnica. 6. Wymagany osprzęt ładowarki a) łyżka pojemnościowa – łyżka do materiałów sypkich – integralna z oferowaną maszyną o pojemności nie mniejszej niż 1,8 m3 i szerokości nie większej niż 2,5 m; b) widły do palet – integralne z oferowaną maszyną. 7. Wymagana gwarancja i rękojmia Wykonawcy: Minimum 6- miesięczna gwarancja. 8. Równoważność rozwiązań 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. 2) Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi to Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. 3) Jeżeli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca analizując SIWZ opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w SIWZ towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 5) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43250000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 i 2a do SIWZ. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 4. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 5.Inne dokumenty który wyłoniony wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy : Zamawiający wymaga w terminie 7 dni po umieszczeniu na stronie internetowej http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl w zakładce Zamówienia i przetargi/2020 informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dostarczenia dokumentu potwierdzającego aktualny przebieg i stan techniczny ładowarki wystawiony przez autoryzowany serwis oraz ubezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach