Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI

Gmina Jastrząb ogłasza przetarg

 • Adres: 26-502 Jastrząb, Pl. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 628 48 60, , fax. 048 628 48 61
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrząb
  Pl. Niepodległości 5
  26-502 Jastrząb, woj. mazowieckie
  tel. 048 628 48 60, , fax. 048 628 48 61
  REGON: 67022374100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Gminy w Jastrzębiu w godz. 7.30 do 15°°używanej koparko - ładowarki nie starszej niż 2012 rok. Koparka powinna posiadać następujące parametry: a) Charakterystyka techniczna koparko - ładowarki 1. używana koparko –ładowarka – nie starsza niż rok produkcji 2012, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym; 2. silnik wysokoprężny o mocy znamionowej od 85 do 100 KM: 3. napęd koparki na dwie osie, z możliwością na jedna oś; 4. koła przednie min. 18 cali; 5. koła tylne min. 26 cali; 6. opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszania po drogach publicznych, co najmniej 50% bieżnika; 7. skrzynia biegów maszyny - półautomatyczna, min. cztery biegi w przód i cztery w tył; 8. kabina operatora o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo, dobrą widoczność, ergonomię, niski poziom hałasu; 9. Silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta; 10. Ogrzewanie; 11. Certyfikat CE b) Osprzęt ładowarkowy koparko –ładowarki; 1) Koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyki ładowarkowej; 2) Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) wielofunkcyjna; 3) Widły do palet; 4) Pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m³; 5) Wysokość załadunku min. 3 m; c) Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 1) Musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; 2) Łyżka koparkowa o szerokości 400 mm, 3) Ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie(teleskopowe); 4) głębokość kopania min. 5 m; 5) szybkozłącze koparkowe mechaniczne; d) Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1. Oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; 2. Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 100 MTH 3. Oferent musi dostarczyć aktualny certyfikat „CE” na oferowaną koparkę. Podjęcie naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia, poza sytuacjami wymiany silnika, skrzyni biegów, kabiny, bądź konieczność rozpołowienia maszyny. 4. Oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych. 3.2 Układ elektryczny powinien spełniać wymagania polskich oraz europejskich przepisów bezpieczeństwa, w szczególności połączenia powinny być zamknięte i wodoszczelne, przednie i tylne światła oświetlające miejsca pracy; 3.3 Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi koparko-ładowarki dla pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. 3.4 Całkowity koszt dostawy koparki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 3.5 Zamawiające zastrzega sobie prawo do oględzin i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. 3.6 W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktycznie parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia. Oględzinom poddane zostaną w szczególności : 1) Stan ogumienia 2) Luzy na elementach roboczych; 3) Wycieki olejów hydraulicznych; 4) Zużycie elementów roboczych łyżki koparko –ładowarki; 5) Stan oświetlenia; 6) Stan techniczny wyposażenia i urządzeń kabiny operatora. 3.7 Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych przedmiarach , gdzie zostały wymienione materiały lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://ugjastrzab.bip.org.pl informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach