Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego na bazę Zamawiającego

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576-36-68 , fax. 82 576-22-34
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Borowa 6 6
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576-36-68, fax. 82 576-22-34
  REGON: 11019917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-krasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego na bazę Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego na bazę Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego ciągnika rolniczego, sprawnego technicznie, o podanych poniżej parametrach. Wymagania techniczne ciągnika rolniczego : 1.Rok produkcji ciągnika: nie starszy niż 2003 r. 2.Silnik ciągnika 6-cio cylindrowy wysokoprężny z turbodoładowaniem i intercolerem 3.Przebieg: nie więcej niż 10 000 mtg. 4.Moc silnika: minimum 125 KM (homologowana wg normy 2000/25/CE) 5.Napęd na cztery koła: 4x4 6.Skrzynia biegów, wyposażona w biegi pełzające o prędkości minimalnej nie większej niż 0,6 km/h 7.Ciągnik wyposażony w tylny WOM o prędkości obrotowej 540 / 1000 obr/min 8.Ciągnik wyposażony w przedni TUZ o udźwigu min. 2000 kg 9.Wydajność pompy hydraulicznej na wyjściu końcowym - min. 60 l/min. 10.Szybkozłącza hydrauliczne z tyłu ciągnika w ilości min. 4 szt. 11.Hamulce na cztery koła w układzie hydraulicznym 12.Kabina kierowcy z ogrzewaniem i klimatyzacją 13.Ogumienie ciągnika: przód koła 28 cali, tył koła 38 cali . 14.Prędkość transportowa ciągnika: min. 35 km/h 15.Ciężar ciągnika: minimum 5000 kg 16.Ciągnik wyposażony w tylny zaczep transportowy oraz cięgła mocujące tylne ramiona 17.Udźwig tylnego podnośnika: min. 5400 kg Przeznaczenie ciągnika: Zamawiający wykorzystywać będzie ciągnik jako : - nośnik kosiarki bijakowej pracującej przy utrzymaniu zieleni w poboczach dróg - nośnik pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego przy zimowym odśnieżaniu dróg - w transporcie drogowym do ciągnięcia przyczep z materiałami Wymagania formalne jakie powinien spełniać ciągnik: - dla ciągnika zarejestrowanego na terenie Polski: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC, - w przypadku ciągnika sprowadzonego z zagranicy - komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania, konieczne tłumaczenia i oświadczenia sprzedawcy, ważne badania techniczne, dokonane wszystkie opłaty (np. typu opłata recyklingowa) - przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający zweryfikuje stan techniczny poprzez przeprowadzenie badań na stacji diagnostycznej wskazanej przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, - Wykonawca powinien być właścicielem ciągnika lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. - ciągnik nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich lub być obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, - ciągnik powinien posiadać tabliczkę znamionową i czytelny numer nadwozia, - zakup na fakturę VAT, - odbiór ciągnika nastąpi na bazie zamawiającego w Krasnymstawie przy ul. Borowej 6 po dokonaniu odbioru technicznego na stacji diagnostycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-krasnystaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach