Przetargi.pl
Zakup i dostawa (tj. zakup, transport, wniesienie, instalacja, montaż i uruchomienie) sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 342 22 30 , fax. 32 342 22 30
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  ul. Karola Goduli 36 36
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 342 22 30, fax. 32 342 22 30
  REGON: 27821573600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inkubatorrudzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa (tj. zakup, transport, wniesienie, instalacja, montaż i uruchomienie) sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (tj. zakup, transport, wniesienie, instalacja, montaż i uruchomienie) sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Zakupu i dostawy notebooków b) Zakupu i dostawy toreb na notebooki c) Zakupu i dostawy myszy komputerowych bezprzewodowych d) Zakupu i dostawy pakietu oprogramowania biurowego e) Zakupu i dostawy pakietu programów narzędziowych do tworzenia zaawansowanej grafiki f) Zakupu i dostawy pakietu oprogramowania graficznego do obróbki obrazów g) Zakupu i dostawy antywirusa i osobistego firewalla h) Zakupu i dostawy drukarki biurowej laserowej i) Zakupu i dostawy serwera j) Zakupu i dostawy systemu operacyjnego serwera k) Zakupu i dostawy projektora l) Zakupu i dostawy ekranu elektrycznego projekcyjnego m) Zakupu i dostawy telewizora n) Zakupu i dostawy systemu nagłośnienia przenośnego o) Zakupu i dostawy tablic interaktywnych p) Zakupu i dostawy systemu Hotspot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inkubatorrudzki.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach