Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-8.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN" ogłasza przetarg

 • Adres: 05-820 Piastów, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7236287, 7231147 , fax. 22 7236287, 7231147
 • Data zamieszczenia: 2020-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN"
  ul. Mikołaja Reja 1
  05-820 Piastów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7236287, 7231147, fax. 22 7236287, 7231147
  REGON: 16391637000110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piastunzoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  POZ./CZĘŚĆ NR 1 - SZCZEPIONKA P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI (T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTA ACELULARNA) (PA), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANA (IPV) I P/HAEMOPHILUS TYPU B (HIB) SKONIUGOWANA (ADSOROBOWANA) - 100 SZTUK; POZ./CZĘŚĆ NR 2 - SZCZEPIONKA P/ KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU, CAŁY WIRUS INAKTYWOWANY, SZCZEP NEUDÖRFL DLA DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA DO 15 LAT – 50 SZTUK POZ./CZĘŚĆ NR 3 - SZCZEPIONKA P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI(T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTNA ACELULARNA)(PA), WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄRTOBY TYPU B (RDNA)(HBV), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANA(IPV)I P/HAEMOPHILUS TYPU B(HIB) SKONIUGOWANA ( ADSORBOWANA) - 130 SZT. POZ./CZĘŚĆ NR 4 - SZCZEPIONKA SKONIUGOWANA P/PNEUMOKOKOM 13-WALENTNA - 150 SZTUK. POZ./CZĘŚĆ NR 5 - SZCZEPIONKA PRZECIW OSPIE WIETRZNEJ, ŻYWA, PROSZEK I ROZPUSZCZALNIK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ – 50 SZTUK. POZ./CZĘŚĆ NR 6 - SZCZEPIONKA P/ROTAWIRUSOM ZAWIERAJĄCA ŻYWY ATENUOWANY ROTAWIRUS LUDZKI W LICZBIE - 200 SZTUK POZ./CZĘŚĆ NR 7 - SZCZEPIONKA P/MENINGOKOKOM GRUPY B (rDNA), ZŁOŻONA, ADSORBOWANA ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ W AMPUŁKO-STRZYKAWCE - 100 SZTUK. POZ./CZĘŚĆ NR 8 SZCZEPIONKA P/WZW TYPU B DLA DOROSŁYCH - 100 SZT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach