Przetargi.pl
Zakup i dostawa szczepionek

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 11 165 , fax. 52 3311165
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
  ul. Wojska Polskiego 80
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 11 165, fax. 52 3311165
  REGON: 9145206200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgp-swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Szczepionka dla dorosłych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany), w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, zawierająca wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl), adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu, namnażany w fibroblastach zarodków kurzych (komórki CEF). Substancje pomocnicze: albumina ludzka, sodu chlorek, disodu fosforan dwowodny, potasu diwodorofosforan, sacharoza, glinu wodorotlenek uwodniony.Dawka 0,5 ml przeznaczona do uodpornienia osób w wieku co najmniej 16 lat.-Szacunkowa ilość dawek na czas trwania umowy: szt. 50; 2)Szczepionka dla dzieci przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany), w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, zawierająca wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl), adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu, namnażany w fibroblastach zarodków kurzych (komórki CEF). Substancje pomocnicze: albumina ludzka, sodu chlorek, disodu fosforan dwowodny, potasu diwodorofosforan, sacharoza, glinu wodorotlenek uwodniony.Dawka 0,25 ml przeznaczona do uodpornienia dzieci w wieku powyżej 1 roku i poniżej 16 lat -Szacunkowa ilość dawek na czas trwania umowy: szt. 10; 3) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.Dawka (1 ml) zawiera wirus zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany). Szczepionka przeznaczona dla osób od 19 roku życia narażonych na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).Opakowanie: 1 ampułko-strzykawka po 1 ml z igłą dołączoną do opakowania-Szacunkowa ilość dawek na czas trwania umowy: szt. 15; 4)Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) w postaci zawiesiny do wstrzykiwań Dawka (1,0 ml) zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym otrzymywany na drodze rekombinacji DNA drożdży Hansenula polymorpha (szczep RB11; podszczep Yu305). Dawka 20 mikrogramów (w 1,0 ml zawiesiny), przeznaczona do stosowania u młodzieży od 15 roku życia i dorosłych w schemacie: 0, 1, 6 miesięcy lub 0, 1, 2, i 12 miesięcy-Szacunkowa ilość dawek na czas trwania umowy: szt. 50; 5)Szczepionka przeciw grypie, inaktywowana, typu sub-unit, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań ampułko-strzykawce.Dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy.Opakowanie: 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą.Uwaga: Zamawiający przewiduje zakup szczepionki od września 2018r. Wykonawca w momencie pierwszej dostawy preparatów, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie szczepionki do obrotu na terenie Polski w sezonie 2018/2019-Szacunkowa ilość dawek na czas trwania umowy: szt.200.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków Wykonawcy na podstawie sprawdzenia załączonych dokumentów i oświadczeń

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach