Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla potrzeb USK

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

  • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 77 4520114
  • Data zamieszczenia: 2022-03-21
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
    Al. Wincentego Witosa 26
    45-418 Opole, woj. opolskie
    tel. 77 4520114
    REGON: 53051239100000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla potrzeb USK
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla potrzeb USK
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach