Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby przeprowadzenia cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Kaszubska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 809 101 , fax. 914 337 075
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie
  ul. Kaszubska 28
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 101, fax. 914 337 075
  REGON: 81095000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka administracyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - więziennictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby przeprowadzenia cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby przeprowadzenia cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych SW podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. Miejscem wykonania zamówienia będą jednostki penitencjarne podległe OISW w Szczecinie, tj.: ZK Goleniów, ZK Gorzów Wlkp., AŚ Międzyrzecz, ZK Nowogard, AŚ Szczecin. Wszystkie artykuły zaoferowane i dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawych osób trzecich, kompletne, zgodne z dokumentacją producenta, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy i posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto winny posiadać instrukcję w języku polskim, a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42652000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokości wadium dla całego zadania wynosi 1 860 zł (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł 00/100 gr). Wysokość wadium dla poszczególnych części wynosi: Część 1 – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł, 00/100 gr); Część 2 – 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł, 00/100 gr); Część 3 – 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł, 00/100 gr); Część 4 – 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt zł, 00/100 gr); Część 5 – 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr); W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wadium musi stanowić sumę wartości wadiów dla składanych części zamówienia. Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale 10 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną