Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”

Szpital Ogólny w Kolnie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2739330 , fax. 86 2739338
 • Data zamieszczenia: 2021-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Kolnie
  ul. Wojska Polskiego 69
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 86 2739330, fax. 86 2739338
  REGON: 45066761000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkolno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19” - w asortymencie, ilości i o parametrach wymaganych określonych w: a) Załączniku Nr 2 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia, b) Załączniku Nr 3 do Zaproszenia – Formularz cenowy Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach