Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314 872; 871 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
  91348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314 872; 871, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8; 91-348 Łódź, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku od nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na poszczególne z nich. 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem został wskazany: a. dla 1 części zamówienia w załączniku nr 1 poz. 1.1., 1.2., do niniejszej SIWZ; b. dla 2 części zamówienia w załączniku nr 1 poz. 2.1., 2.2., 2.3, do niniejszej SIWZ; c. dla 3 części zamówienia w załączniku nr 1 poz. 3.1., 3.2., 3.3, do niniejszej SIWZ; d. dla 4 części zamówienia w załączniku nr 1 poz. 4.1., do niniejszej SIWZ Część 4, zamówienia finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedza i potencjałem badawczym (POPC.02.03.01-00-0008/17-0). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku od nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może zaproponować sprzęt równoważny tzn. taki, który co najmniej posiada parametry określone w SIWZ dla poszczególnych urządzeń (załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt oraz oprogramowanie dostarczane w ramach umowy jest sprzętem fabrycznie nowym i będzie posiadał parametry techniczne i użytkowe w pełni zgodne z zapisanymi w ofercie Wykonawcy, a także nie spowoduje utraty gwarancji urządzeń do których jest przeznaczony. 4. Przedmiot zamówienia wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu. Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 5. Urządzenia, dla których wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE muszą być właściwie oznakowane. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają wymagany certyfikat bezpieczeństwa CE lub oświadczenie, że certyfikat nie jest wymagany. 6. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację (opisy urządzeń) w języku polskim (preferowany) lub angielskim. 7. Oferowane towary muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, dane indywidualizujące – marka / symbol) bez konieczności naruszania opakowania. 8. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazującego producenta, model, konfigurację sprzętu i numery seryjne produktów oraz z ich krótką charakterystykę. Protokół zostanie podpisany przez Strony niniejszej umowy. 9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad podczas odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad na swój koszt i niebezpieczeństwo w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy/dostawy i montażu przedmiotu zamówienia z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego. 12. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange. 13. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Instytutu, Wykonawca zapewni: a) odbiór na własny koszt i ryzyko wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych; b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt i ryzyko, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia wady przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego; c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 15. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad za telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu 16. Wykonawca zobowiązany jest do wydania dokumentu gwarancyjnego (kart gwarancyjnych) do poszczególnych dostarczanych urządzeń, określającego szczegółowe warunki sprawowania serwisu. 17. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. 18. Wykonawca w ofercie wskaże producenta, model i parametry wyspecyfikowanego sprzętu. 19. Transport przedmiotu Zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy 20. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia . 21. Cena wskazana przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą zarówno przedmiot zamówienia jak i dostawę do siedziby Zamawiającego. Cena ta jest ceną stała, nie podlegającą zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 22. Koszt dojazdu osób uprawnionych do usunięcia wad dostarczonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 23. Dla każdego wskazanego oprogramowania dodatkowego (program antywirusowy oraz pakiet biurowy) zostaną wystawione przez Wykonawcę odrębne faktury zgodnie z ceną jednostkową z formularza cenowego. „Wymagane parametry” należy traktować jako parametry graniczne minimalne. Ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach