Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-193 Warszawa, Stawki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 531 03 00, , fax. 22 531 03 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2
  00-193 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 531 03 00, , fax. 22 531 03 01
  REGON: 13049097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uodo.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego (stacje robocze z oprogramowaniem, laptopy ze stacjami dokującymi, monitory do siedziby Zamawiającego). Opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik do SIWZ nr 1A dla części nr 1, załącznik nr 1B dla części nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu oraz oprogramowania wraz ze wskazaniem producenta, nazw i typu sprzętu używanych w obrocie handlowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A dla części nr 1, załącznik nr 5B dla części nr 2 do SIWZ. Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta sprzętu komputerowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach