Przetargi.pl
zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 834 999 , fax. 586 834 899
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
  ul. Wojska Polskiego 16
  83000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 586 834 999, fax. 586 834 899
  REGON: 19168640800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”. 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 11. Środowisko, 11.01. Ograniczenie zagrożeń naturalnych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania: 1) Zadanie nr 1 – zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej trapezowej 2) Zadanie nr 2 – zakup i dostawa agregatu prądotwórczego 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4a oraz 4b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 5 do SIWZ). W sytuacji, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia zgodne z treścią załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach