Przetargi.pl
Zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7406971 do 73 , fax. 81 7406437
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
  ul. Diamentowa 2 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7406971 do 73, fax. 81 7406437
  REGON: 43232318300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym. Samochód jak również wyposażenie dodatkowe powinno być wyprodukowane w 2016 roku, o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do s.i.w.z. - Załącznik nr 1 do umowy- Zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341140009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witd.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach